مردان بزرگ به خود سخت میگیرند
و مردان کوچک به دیگران.


ناشناس

896

E