ناشناس

اگر خدا قدرت پیش بینی به ما میداد تا حالی 99 درصد از انسانها خودکشی کرده بودن