اگر خدا قدرت پیش بینی به ما میداد تا حالی 99 درصد از انسانها خودکشی کرده بودن


ناشناس

896

E