چگوآرا

شاد بودن تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد.