برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید نه به نبض او....


ارنستو چه گوارا

896

E