ارنستو چه گوارا

برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید نه به نبض او....