ناشناس

ایمان، پیش از هر چیزی، پذیرا بودن است: باور به ناشناخته.