ناشناس

زندگی کوتاه تر از اونه که بخای دو روز رو مثل هم زندگی کنی😉