دیدگاه گور خری در روانشناسی

یعنی آدمها را مجموعه ای از ویژگیهای بد و خوب بدانیم ، هیچکس بد مطلق و یا خوب مطلق نیست.


مریم سادات میرشفایی

896

E