چرا افراد به رابطه ي فرازناشويي روي مي آورند؟

چرا افراد به رابطه ي فرازناشويي روي مي آورند؟یه به عبارتی دیگر می توان گفت چرا افراد خیانت می کنند؟ آیا دلایلی که افراد به این نوع رابطه روی می آورند بین زنان و مردان متفاوت است؟
قسمت اول: علت روی آوردن مردان به رابطه فرازناشویی

بر اساس تحقیق گری نیومن بر روی ۲۰۰ مرد متأهل که خیانت کرده و ۲۰۰ مرد متأهل آمریکایی که به چنین رابطه ای رو نیاورده بودند، نتایج جالبی به دست آمده است.
۴۸% از مردان علت اولیه خیانت خود را عدم ارضای نیازهای عاطفی اعلام کرده اند.
برخلاف تصور رایج که علت اصلی روی آوردن مردان به چنین رابطه ای را ارضای نیازهای جنسی در نظر می گیرد، تنها ۸ درصد از آنها علت اصلی رابطه فرازناشویی خود را ارضای نیازهای جنسی عنوان کردند.
چنانکه نیومن می گوید، “مردان نیز موجوداتی عاطفی هستند و نیاز دارند تا از آنها قدردانی شده و می خواهند که همسرشان بداند که برای اینکه زندگی خوبی را برای او به وجود آورد چقدر تلاش می کند”.
مسئله این است که مردان کمتر از زنان احساسات خود را بروز می دهند و همسران آنها ممکن است متوجه نشوند که آنها چه زمانی نیاز به قدردانی و تشکر دارند. بسیاری از مردان ابراز احساسات را امری زنانه دانسته و در این جهت هیچ تلاشی نمی کنند...