حس امیدواری و مثبت اندیشی از جمله پیش نیازهای موفقیت هست.


محمد ناصر سبحان

896

E