محمد ناصر سبحان

حس امیدواری و مثبت اندیشی از جمله پیش نیازهای موفقیت هست.