‏انسانیت رو از همونجایی گم کردیم که خوبی رو وظیفه و خوبها رو خر فرض کردیم


ناشناس

896

E