ناشناس

´آخرش هیچی نمیشی´ چیست؟ نوید آینده ای مبهم از سوی والدین به فرزندان !