گاهی برای خروج از لجن باید از پول گذشت من گذشتم و خوشحالم.


ناشناس

896

E