پول دار شدن آسان است. اما آدم شدن سخت است.


ناشناس

896

E