کودکی از پدرش پرسید : بابا مرد یعنی چه؟!
پدر گفت : مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی خودش را وقف راحتی، آسایش و رفاه خانواده اش میکنه
کودک گفت : کاش منم میتوانستم مثل مادرم يك مرد بشم...


ناشناس

896

E