‏ شما دیوانه اید؟!
نه ما فقط تعدادما کم است اگر بیشتر بودیم شما دیوانه بودید...:-):-) 😉😉


همایون کامگار

896

E