علت اصلی همه رنج ها در مغز و طریقه فکر کردن آدمی است


ماری بیکرادلی

896

E