اگر می‌خواهید مثل الماس بدرخشید، اول باید مثل الماس بُرش بخورید !


ناشناس

896

E