راز (ردیف) حرکت گروهی گرگ ها !
به گزارش گوناز تی وی :
گرگها یکی از جانوران در طبیعت هستند که دارای اسرار بسیاری می باشند.
به تازگی مشخص شده است که این جانوران که به صورت جمعی زندگی می کنند سیستم جالبی برای نیرومند کردن گله ی خود دارند.
در گله ی گرگها در فصل سرد زمستان که به صورت یک صف متوالی حرکت می کنند سه گرگ از پیر ترین ، ضعیف ترین و بیمارترین آنها در جلوی گله جای می گیرند تا در صورت وجود تله و حمله ی حیوانات دیگر ، گرگ های سالمتر و جوانتر صدمه نبینند، آنها همچنین برای سایر گرگهای گله راه را در داخل برف می گشایند.
بعد از سه گرگ ، پنج گرگ دیگر از میان با تجربه ترین و جنگاورترین گرگهای گله آنها
را تعقیب می کنند و سپس یازده گرگ ماده در میان گله جای می گیرند تا قابلیت حمایت بیشتری داشته باشند.
در انتهای صف گله ی گرگها نیز پنج گرگ بسیار با تجربه و جنگاور گله را از پشت حمایت می کنند.
اما جالب تر از همه آنکه گرگی که در انتهای صف با فاصله گله را تعقیب می کند در واقع رهبر گله می باشد، دلیل اینکه در انتهای صف جای می گیرد آنست که او باید تمامی اعضای گله را ببیند و در موقع لزوم و تهدید با سرعت به محل تهدید دویده حمله می کند.
وجود چنین هیرارشی (سلسله مراتب در قوانین) در گله ی گرگ ها دانشمندان را متعجب کرده است.


ناشناس

896

E