در دزدی از یک بانک،
دزد فریاد زد:
´هیچکس حرکت نکند پول مال دولت است´.
بااین حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند.

به این می گویند ´شیوه تفکر´
وقتی دزدان به مخفیگاه شان رسیدند، دزد جوان که لیسانس تجارت داشت به دزد پیر، گفت: ´بیا پولها را بشماریم´.

دزد پیر گفت: ´وقت زیادی میبرد، امشب تلویزیون مبلغ را اعلام میکند.´

به این می گویند ´تجربه´
بعد از رفتن دزدان، مدیر بانک به رئیسش گفت: فورا به پلیس اطلاع میدهم؛ ولی رئیس گفت ´صبرکن تا خودمان هم مقداری برداریم و به برداشتهای قبلی خود اضافه کنیم و با رقم دزدی اعلام کنیم´.

به این می گویند ´ با موج شنا کردن ´
وقتی تلویزیون رقم را اعلام کرد دزدان پول را شمردند و بسیار عصبانی شدند که ما زندگیمان را گذاشتیم و 20 میلیون را به دست آورديم؛ ولی رئیسان بانک در یک لحظه و بدون خطر 80 میلیون بدست آوردند.

به این میگویند ´دانش بیشتر از طلا میارزد´


ناشناس

896

E