هنگام مواجه شدن
با مشکلات یادت باشه که حتما راه حلی وجود دارد.

زیرا هر چیز باجفتش به وجود
می آید

بعداز هرسقوطی ، صعودی

وبعداز هرشبی،روزی به وجود می آید

ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن

برای بیرون آمدن از یک اتاق باید در را پیدا کنی ،
نه اینکه به دیوارها فکر کنی!


ناشناس

896

E