آفتاب به گياهی حرارات می دهدکه سرازخاک بيرون آورده باشد.


ناشناس

896

E