انسان و قولش

حیوان به پایش بسته میشود، انسان به قولش.


ناشناس

896

E