ناشناس:

يكي از موضوعات كه هميشه در طول تاريخ مورد تفسير ،افراط و تفريط هاي گوناگون قرار گرفته، مقام و منزلت زن است
،كه آداب و رسوم هاي غلط جوامع بشري ،ظلم و ستم هاي بسفراواني را بر او روا داشته ،كه تاريخ خود گواه بر اين
است، چنانجه يونيان قديم زن را زاده شيطان،روميان آنرا مظهر شيطان و انواع ارواح موزيه ميدانستند،