ناشناس

روزگار عجیبیست ! پیرهن پسرا از مانتوی دخترا بلند تر شده