ناشناس

مرداب به رود گفت چه كردي كه اينقدر زلالي؟
رود گفت: گذشتم