كوه هر چي بلند باشد به قله راه دارد


ناشناس

896

E