ناشناس

مهم نيست شرايط چطور باشد مهم جنس ماست كه از چي ساخته شده باشيم.