امام علی (ع)

همیشه #جاهل یا #افراط گر و تجاوزکار ویا کندرو و #تفریط کننده است.