امام علی (ع):

همیشه #جاهل یا #افراط گر و تجاوزکار ویا کندرو و #تفریط کننده است.