چارلي چاپلين

يك سيب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد!
ميليونها جسد افتاد ولي بشر انسانيت را درك نكرد..