بخند !
به ملتی که دوست دارن بهشتی شن ولی دوست ندارن بمیرن !


ناشناس

896

E