حکومت های فاسد همیشه یک شریک جرم قدرتمند دارند.
´مردمانی بی تفاوت و احمق´


ناشناس

896

E