تو میکشی.....من میکشم
تو بازی های کودکانه ات را
من بار زندگیم را...


ناشناس

896

E