سیمین‌ بهبهانی:

با آن همه دل داده، دلَ‌ش بسته‌ی ما شد
ای من به فدایِ دلِ دیوانه پسندش !