استیون هاوکینگ

‏‌
عقیده‌ای که ادعای کامل بودن دارد
«پـويــا نیست
و اگر ادعای پویایی دارد
«کـامـل» نیست
و‌داشتن هردو‌ ادعا یعنی دروغگو است