حضرت مسیح:

انسان به خاطر نان زندگی نمیکند
انسان به خاطر شرف و آزادی زندگی
میکند