محمد ناصر سبحان

تا وقتی طرفدار حق هستند که حق طرفان باشد.