تا وقتی طرفدار حق هستند که حق طرفان باشد.


محمد ناصر سبحان

896

E