محمد ناصر سبحان:

تا وقتی طرفدار حق هستند که حق طرفان باشد.