از قديم الايام چه خوب گفته اند
باري ز قبل صد باري هم مينداز ....


ناشناس

896

E