سوري

وطن هوتل نیست که هر وقت خدماتش بد شد ترکش کنیم. ما اینجا میمانیم.
(دیوار نوشته در سوریه)