همايون كامگار:

بعضیها را نمیشود قانع کرد پس باید به نفهمی شان احترام گذاشت.