وجود پدر ۴۰ برابر امن تر از خانه ایست که درش۴۰ تا قفل دارد

وجود مادر ۴۰ برابر راحت تر از هتلی است که ۴۰ پرسنل دارد

پدر یعنی امنیت
مادر یعنی آرامش


ناشناس

896

E