یکی گفت چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند
دیگر گفت
چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر از خار هم گل دارند
عظمت در نگاه است نه در چیزی ک می نگریم


ناشناس

896

E