آگاتا کریستی

دکتر : بعضی وقتا احساس افسردگی می کنم.
این حس منو می ترسونه.
قاضی : نمی تونی با دارو کنترلش کنی؟
دکتر : ترجیح میدم بدون دارو این کارو بکنم.
قاضی : پس توام به دارو اعتقاد نداری دکتر!
دکتر : مگه تو به عدالت اعتقاد داری؟!
دیالوگی ماندگار از کتاب
´سپس هیچکدام باقی نماندند´