هيچ کس نميتواند به عقب برگردد و از نو شروع کند
اما همه مي توانند از همين حالا شروع کنند و پايان تازه اي بسازند...


ناشناس

896

E