نامشخص

کودکان‌تان را از جهنم نترسانید...
#ذات او را پاک پرورش دهید...
وعده ی بهشت به او ندهید٬
به او بیاموزید:
خوب بودن لازمه‌ی #انسانیت است...