´فریدون مشیری

‌ اهمیت و اوج زندگی در همین است
که موقت است
تو باید جاودانگی خودت را در جای
دیگری نشان بدهی
و آنجا انسانیت است..