نامشخص

گویند عقل فلانی به چشمانش است
وای از آنی که عقلش به گوش هایش است