امام علی (ع):

از #جاهل انتقاد مکن که دشمنت میدارد
از #عاقل انتقاد کن که دوستت میدارد.