امام علی (ع)

از #جاهل انتقاد مکن که دشمنت میدارد
از #عاقل انتقاد کن که دوستت میدارد.