همایون کامگار:

مشکل از جایی شروع شد که تصور کردی خیلی مهم شدی...!!!