ناشناس

فرق برنامه نویس با شاعر چیست؟
کار برنامه نویس: ساده سازی یک مسله.
کار شاعر : پیچیده سازی یک جمله یا مطلب.
مواد کاری برنامه نویس: عقل و منطق
مواد کاری شاعر: احساسات و غلو
یعنی کاملا بر عکسیم ادمه دارد هنو...