فرق برنامه نویس با شاعر چیست؟

کار برنامه نویس: ساده سازی یک مسله.
کار شاعر : پیچیده سازی یک جمله یا مطلب.

مواد کاری برنامه نویس: عقل و منطق
مواد کاری شاعر: احساسات و غلو

یعنی کاملا بر عکسیم ادمه دارد هنو...


ناشناس

896

E