هر كس بنفع خود كار ميكند، اگر همه بنفع ما كار كنيم، فايده هر نفر چند برابر خواهد شد.
ولي انگار حسادت از نفع ما با ارزشتر هست.


ناشناس

896

E